Działalność konsorcjum

Co to jest konsorcjum?

Konsorcjum jest to organizacja, która powstała w wyniku dążenia kilku lub więcej podmiotów gospodarczych do osiągnięcia określonego celu. Taka organizacja ma najczęściej określony czas na jaki powstała, najczęściej konsorcja zawiązywane są przez podmioty gospodarcze, które planują podjąć duże i ryzykowne inwestycje.

Reprezentacja konsorcjum

W momencie gdy zawiązywane jest konsorcjum podmioty założycielskie mogą określić, który z nich ma reprezentować organizację na zewnątrz, taką reprezentację mogą one powierzyć także osobom trzecim lub mogą także wyznaczyć kilka firm mających prawo do reprezentacji organizacji na zewnątrz. W takim przypadku konieczne jest sporządzenie specjalnej umowy pomiędzy konsorcjum a firmą czy osobą, która ma je reprezentować.

Ceny transferowe

Z działalnością pomiotów gospodarczych w ramach konsorcjum mogą wiązać się kwestie tzw. cen transferowych, które nakładane są na towary i usługi oraz wartości niematerialne spółek działających w obrębie konsorcjum. Jeśli powstaje obowiązek cen transferowych konieczne jest także prowadzenie ich dokumentacji, więcej na ten temat można przeczytać tutaj – dokumentacja cen transferowych. W przypadku nieposługiwania się cenami transferowymi pomimo tego, że powstał taki obowiązek lub w sytuacji, gdy firma nie prowadziła odpowiedniej dokumentacji na przedsiębiorstwo mogą zostać nałożone znaczące kary.

Majątek i zobowiązania konsorcjum

Cechą charakterystyczną jest to, że konsorcja nie mają wspólnego majątku. Za zobowiązania odpowiada firma, czy osoba, która je zaciąga, chyba że zobowiązania zostały zaciągnięte przez konsorcjum jako całość wówczas każdy z członków, solidarnie z pozostałym zobowiązany jest dopełnić zobowiązań organizacji.

Forma prawna konsorcjum

Konsorcjum w sensie prawnym nie jest podmiotem gospodarczym, a więc nie wymaga rejestracji. Ponadto podmioty działające w jego obrębie pozostają samodzielne w innych sprawach, a stanowią jedność wyłącznie w tej, do której zostało powołane konsorcjum.